Garantievoorwaarden Asogem NV

Naast verplichtingen van de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, biedt Asogem de onderstaande garantie aan op door haar verhandelde apparaten. Door een beroep te doen op deze garantie en/of service van Asogem stemt u in met alle onderstaande voorwaarden.

1. Garantie

De garantie van Asogem geldt uitsluitend in aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. u heeft het apparaat nieuw gekocht; en
 2. het defect is het gevolg van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout; en
 3. u heeft het defect binnen de garantietermijn aan Asogem gemeld; en
 4. u heeft het aankoopbewijs aan Asogem overgelegd; en
 5. het apparaat is correct onderhouden; en
 6. u heeft er redelijkerwijs alles aan gedaan om na het constateren van het defect verdere schade te voorkomen.

2. Garantietermijn

Indien u als consument koper het apparaat nieuw van een winkel heeft gekocht, biedt Asogem u hierop standaard 24 maanden garantie te rekenen vanaf de datum van aankoop. Andere kopers die het apparaat nieuw van een winkel hebben gekocht biedt Asogem een garantie van standaard 12 maanden te rekenen vanaf de datum van aankoop. Op reparaties buiten de garantietermijn biedt Asogem 3 maanden garantie. Reparatie of vervanging van een apparaat leidt niet tot het opnieuw aanvangen van de garantietermijn.

3. Omvang garantie

Tenzij uitgesloten repareert of vervangt Asogem een defect apparaat onder de garantie en blijven de kosten die Asogem daarvoor moet maken voor haar rekening.

Wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, fornuizen, koel- en vrieskasten, inbouwovens, inbouwkookplaten en afzuigkappen met een winkelprijs van meer dan € 100,- inclusief BTW worden op locatie van de koper in Nederland gerepareerd. Andere apparaten dient u voor de garantie en/of reparatie op de locatie van Asogem of op een door Asogem aan te wijzen locatie aan te bieden.

Bij een reparatie op locatie dient u er zorg voor te dragen dat het apparaat voor reparatie volledig toegankelijk is voor de servicetechnicus. Indien het apparaat zodanig is ingebouwd of anderszins geplaatst dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de kosten daarvoor door Asogem aan u in rekening gebracht. Indien het uit- en inbouwen een risico op schade oplevert kan een reparatie onder garantie of buiten de garantie geweigerd worden. Indien het uit- en inbouwen redelijkerwijs schade met zich meebrengt aan bijvoorbeeld vloeren, keukenkasten, stucwerk etc., gebeurt dit met uw instemming en komen de kosten van herstel daarvan voor uw rekening.

Asogem mag een onderdeel of apparaat voor onderzoek meenemen en/of na vervanging houden.

4. Geen garantie

Onder garantie vallen niet:

 1. beschadigingen aan het apparaat die aanwezig was bij het verwijderen van de ongeopende fabrieksverpakking maar niet binnen 48 uur na aankoop of levering aan Asogem zijn gemeld;
 2. schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen en/of transport;
 3. defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting, de elektrische installatie waarop het apparaat wordt aangesloten, kalkaanslag, een verkeerde bediening van het apparaat, de aanwezigheid van voorwerpen die niet in het apparaat thuis horen en oorzaken die vanaf buiten het apparaat komen;
 4. roestvorming bij apparaten geplaatst in een natte ruimte of een ruimte met een hoge luchtvochtigheid;
 5. overbelasting, normale slijtage en slijtage bij excessief gebruik, onoordeelkundig gebruik, reparatie door de koper of een derde;
 6. showroom die reeds langer dan 24 maanden uit het Asogem leveringsprogramma zijn gehaald en demonstratiemodellen;
 7. kleine afwijkingen van de kwaliteit en/of specificaties die geen merkbare nadelige invloed hebben op de waarde, de werking en/of de deugdelijkheid van het apparaat.

5. De garantie vervalt indien:

 1. het apparaat door een ander dan Asogem of een ander dan door Asogem aangewezen persoon wordt gerepareerd of aangepast;
 2. het serienummer is beschadigd, verwijderd of anderszins onleesbaar is.

6. Niet terecht beroep op garantie:

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een defect of het defect valt niet onder de garantie, dan zullen de door Asogem gemaakte kosten aan u in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven. De kosten kunnen onder meer bestaan uit voorrijkosten, een vergoeding voor de door de servicetechnicus bestede tijd en de prijs van vervangingsonderdelen.

7. Niet-thuiskosten

Indien u niet aanwezig bent ondanks een gemaakte afspraak voor een servicebezoek, zal Asogem aan u een vergoeding van € 84,- inclusief BTW te vermeerderen met de voorrijkosten in rekening te brengen.

8. Niet terecht beroep op garantie:

Indien binnen de garantietermijn naar de mening van Asogem reparatie van het apparaat redelijkerwijs niet mogelijk is, is Asogem gerechtigd om het apparaat te vervangen door een gelijkwaardig nieuw apparaat of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is om de aankoopprijs aan u te vergoeden. Indien u Btw-plichtig bent, betreft dit de aankoopprijs exclusief Btw.

9. Tarieven

Voor reparaties die niet onder de garantie vallen brengt Asogem u de voorrijkosten in rekening en voor de eerste 15 minuten werk van de servicetechnicus een vergoeding van € 84,- inclusief Btw en voor de bestede tijd daarna € 24,- inclusief Btw per 15 minuten. De hiervoor genoemde vergoeding dient u aan de servicetechnicus te betalen, tenzij Asogem anders aangeeft. Bij een betaling anders dan aan de servicetechnicus brengt Asogem administratiekosten a € 25,- in rekening.

10. Overig

ASOGEM wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken en/of schade veroorzaakt aan personen, het toestel, het meubilair en/of het gebouw door een niet conforme installatie of gebruik van het toestel of door normale slijtage van het toestel. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen alleen bevoegd.