Asogem NV/SA
Schaliënhoevedreef 26 - 2800 Mechelen
T: 03 870 86 86
www.asogem.be
BTW BE 0425 608 680
RPR Antwerpen

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassing van de voorwaarden

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.
Zij worden beschouwd als gekend en aanvaard door de koper.

 

2. Bestellingen.

Het aanvaarden van bestellingen zal steeds afhankelijk zijn van de leveringsmogelijkheden.
Prijzen en leveringstermijnen zijn richtgevend en niet bindend. Bedingen voorkomend in de aankooporder en in tegenstelling met deze voorwaarden komen slechts in aanmerking na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord door ons. Bij een bestelling met een waarde onder de 500 EUR(excl. BTW) wordt een bedrag  van 15EUR + BTW voor klein-elektro en 18 EUR + BTW voor groot-elektro in rekening gebracht voor vracht- en administratiekosten.

 

3. Leveringen.

Tenzij vervoerd door onze eigen vrachtwagens, gebeuren alle verzendingen op risico en op kosten van de koper of bestemmeling. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het eisen van enigerlei schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. Het aanvaarden en ondertekenen van de verzendingsnota door de koper, betekent in zijn hoofde de erkenning de goederen te hebben ontvangen conform en in goede staat.
De verkoper  behoudt zich het recht voor vergoeding te eisen voor de schade, dewelke wordt geleden ingevolge van annulatie of niet tijdig afnemen van de bestelling door de koper. Klachten dienen op straf van verval schriftelijk te worden ingediend binnen de 5 dagen van ontvangst. Elke terugzending van goederen zal moeten gebeuren franko aan ons adres in de originele of in goede beschermde verpakking en vereist ons voorafgaandelijk  en geschreven akkoord door middel van een “retourbon”.

 

4. Betalingen.

Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur de zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.

 

5. Betaling

Alle fakturen zijn kontant betaalbaar te Mechelen, hetzij aan de kassa, hetzij aan de financiële instelling zoals vermeld op de officiële documenten van de vennootschap. In geval van niet- of gedeeltelijke betaling op de gestelde vervaldag begint zonder enige aanmaning een verwijlintrest te lopen vanaf deze vervaldag gelijkstellend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 4%. Zo een vervallen faktuur niet binnen de vijf dagen na aanmaning betaald is, wordt deze bovendien vermeerderd met een forfaitair bedrag van 12% en 12 EUR per verzonden aanmaning, met een minimum van 62 EUR, ten titel van schadevergoeding. De niet-betaling van één enkel verschuldigd faktuurbedrag op de vervaldatum doet de eisbaarheid ontstaan van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning van alle fakturen zelfs indien zij nog niet vervallen zouden zijn.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Er is uitdrukkelijk overeengekomen tussen verkoper en koper dat, in afwijking van artikel 1583 B.W., de geleverde goederen de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, eventuele kosten en intresten. De koper is tot teruggave gehouden binnen de 48 uur na ingebrekestelling. Bij vervreemding van niet volledig betaalde goederen door de koper, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldvordering over aan de verkoper. Nochtans gaan alle risico¹s m.b.t. de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering.

 

7. Waarborg

• Wij garanderen dat de toestellen zonder gebreken zijn, naar de laatste stand van de techniek. Wijzigingen in de constructie of uitvoering, die noch het goed functioneren noch de waarde van de goederen beïnvloeden, vormen geen gebrek.

• Indien het goed gebreken vertoont, zal onze klantendienst dit gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos verhelpen of een daartoe benodigd onderdeel toezenden. Wij behouden ons het recht voor naar de redelijkheid te bepalen op welke wijze aan onze waarborgverplichtingen zal worden voldaan. (De vaststelling van het gebrek, zelfs op tegenspraak, geeft de koper niet het recht de aankoopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden). In geval van vervangingslevering of terugname, behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in verhouding tot de verstreken gebruiksperiode. In geen geval kan schadevergoeding in hoofde van de koper ontstaan, boven de beperkingen gesteld in artikel 7

• Alle wettelijke en contractuele rechten van de koper, gebaseerd op een gebrek aan het goed vervallen na verloop van een termijn van 24 maanden voor witgoed en klein electro na levering van de goederen aan de eindgebruiker. Deze termijn bedraagt 12 maanden voor witgoed en klein electro in geval van verkoop van gebruikte goederen.

• Voor een beroep op waarborg dient het geldige aankoopbewijs (factuur) met aankoop- en/of leveringsdatum te worden voorgelegd.

• Prestaties van onze klantendienst vermeld in de voorgaande bepalingen is beperkt overeenkomstig de waarborgvoorwaarden die gelden voor het verkochte toestel.

• Wij staan garant voor onze toestellen ten opzichte van de eindgebruiker, overeenkomstig de bepalingen van de waarborgvoorwaarden die gelden voor dat bepaalde toestel. De koper verbindt er zich toe de eindgebruikers van de toestellen te informeren over de geldende waarborgvoorwaarden.

• De koper heeft geen recht op schadevergoeding, behoudens wanneer de aansprakelijkheid wettelijk wordt opgelegd. In geen geval, kan een schadevergoeding meer bedragen dan de aankoopprijs van het toestel, tenzij de wetgeving meer uitgebreide rechten toekent.

 

8. Rechtsbevoegdheid

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied, waaronder de maatschappelijke zetel ressorteert, bevoegd, oordelend naar Belgisch recht.